Mgr. Daniela Hrehová

SZUŠ mi poskytla priestor učiť a tak využiť roky štúdia v praxi. Škola má veľký potenciál poskytovať deťom, hlavne rómskym, možnosť učiť sa netradičným spôsobom. Dáva šancu deťom, ktoré si nemôžu dovoliť cestovať do mesta. Uvedomuje si potenciál detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Daniela Hrehová
Spontánnosť ich vyjadrovania a tvorby. Do svojej tvorby vkladajú emócie, ktoré sú pre nich tak charakteristické. Sú odvážne púšťať sa do nových vecí a túžia poznávať sami seba čo dokážu. Učiť rómske deti je, priznám sa, ťažké, ale zároveň krásne keď vidíte pokroky, ktoré robia pod vaším vedením.
Túžba vedieť pracovať s textilom ma viedla na Strednú odbornú školu odevnú vo Vranove nad Topľou. Prešovská univerzita FHPV naplnila moju túžbu vzdelávať deti v odbore –slovenský jazyk a ekológia. V roku 2013 som absolvovala Slovenskú ekumenickú lesnú školu, ktorá ma pripravila na prácu s deťmi, hravou formou, v praxi. Pokračujem ďalej vo vzdelávaní cez tvorbu projektov a účastí na školeniach

Učí v odboroch

Literárno-dramatický obor
Literárno-
dramatický odbor
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor