Prijímacie skúšky na školský rok 2015/2016

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 112, 094 35 PhDr. Valéria Juríčková, PhD. v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324 / 2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245 / 2011 Z. z.

VYHLASUJE PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2015 / 2016.

Talentové skúšky budú prebiehať v čase od 1. apríla 2015 do 15. júna 2015 vo všetkých elokovaných pracoviskách SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Odbornosť prijímacích skúšok zabezpečuje a garantuje prijímacia komisia, zložená z pedagógov jednotlivých umeleckých odborov SZUŠ Jastrabie nad Topľou.

 

Miesto a čas prijímacích skúšok:

 • Jastrabie nad Topľou – sídlo SZUŠ
 • ZŠ Bystré
 • ZŠ Hermanovce nad Topľou
 • ZŠ Soľ
 • ZŠ Čaklov
 • ZŠ Zámutov
 • ZŠ Slovenská Kajňa
 • ZŠ Holčíkovce
 • ZŠ Nižný Hrabovec
 • ZŠ Vyšný Žipov
 • ZŠ Ivana Krasku Trebišov
 • GFC pre Rómov Čičava

 

PODMIENKY PRIJATIA:

 Literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

 

TLAČIVO PRIHLÁŠKY nájdete v sekcii Dokumenty, alebo vyplňte prihlášku on-line v systéme iZUŠ kliknutím na odkaz „elektronická prihláška“( v pravom hornom rohu).

ŠTÚDIUM V SZUŠ Jastrabie nad Topľou prebieha podľa aktuálne platnej legislatívy, dostupnej na www.zusjastrabie.sk v sekcii Dokumenty.